Op de B DUTCH verlichting krijgt u garantie. De garantietermijnen en voorwaarden staan vermeldt in artikel 13 van onze Algemene Voorwaarden:

 

Artikel 13. Garantie

 • B DUTCH garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. B DUTCH garandeert een deugdelijk product.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Om de kwaliteit van zijn producten te waarborgen, heeft B DUTCH diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om bij normaal gebruik een garantie van 3 jaar te kunnen aanbieden.
 • Voor de B DUTCH Essential spots gelden langere garantie termijnen:
  • GARANTIE THE ESSENTIAL LED SPOTS VAN B DUTCH
   Op de B DUTCH The Essentials armaturen geeft B DUTCH een garantie van 10 jaar. Deze garantietermijn geldt alléén indien de producten zorgvuldig en conform de instructies zijn geïnstalleerd en worden gebruikt.
 • Producten met een speciale oppervlakteafwerking, zoals goud, wit, zwart, staal, koper, verouderd messing en mat chroom, hebben een garantie van 1 jaar op de oppervlakteafwerking.
 • Wanneer er onder garantie producten of onderdelen door B DUTCH zijn (na)geleverd, worden bijkomende kosten zoals montage-, loodgieter- en tegelwerk e.d. door B DUTCH niet vergoed en kan B DUTCH hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Geen garantie wordt verleend op afwijkingen en/of verkleuringen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen van aard zijn.
 • Eventuele (gevraagde) beoordeling van een service(aanvraag) kan resulteren in het doorberekenen van deze (montage/beoordeling) kosten als wordt aangetoond dat deze niet te wijten is aan een productie- of materiaalfout.
 • B DUTCH behoudt te allen tijde het recht om na beoordeling af te wijken van de in dit document aangegeven garantietermijn. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat voor en tijdens de montage de installatie voorschriften worden gevolgd. Ook verwacht B DUTCH van de eigenaar/gebruiker dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften worden gevolgd. Lees de B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften goed door want bij onjuiste installatie en onjuist gebruik of onderhoud vervalt alle garantie. De B DUTCH installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zijn terug te vinden op de B DUTCH website en kunnen op verzoek ook worden toegestuurd: bdutch.nl/downloads.
 • Lees voor specifieke installatie richtlijnen ook artikel 15 van de Algemene Voorwaarden.
 • Laat B DUTCH producten plaatsen door een erkend installateur. Indien geen erkend installateur is ingezet, kan er geen aanspraak op onze garantie worden gemaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  – 1.  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van B DUTCH of de fabrikant zijn verricht;
  – 2. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  – 3. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
 • De koper is verplicht het product aan B DUTCH te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht B DUTCH zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
 • Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 

KORTE SAMENVATTING

De garantieperiode gaat in op de dag van levering en vervalt bij:

– Monteren alvorens schade binnen 48 uur na levering melden;
– Montage door niet erkende personen / bedrijven;
– Montage die afwijkt van onze installatie voorschriften;
– Gevolgschade aan producten door lekkages of andere oorzaken welke niet verwijtbaar zijn aan B DUTCH;
– Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
– Onoordeelkundig gebruik, of gebruik anders dan huishoudelijk gebruik (tenzij anders is overeengekomen);
– (Over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan directe vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
– Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van het product;
– Onvoldoende medewerking verlenen om genoemde servicemelding(en) te kunnen oplossen.